Qingdao (青岛)

Qingdao skyline

The Qingdao Cathedral

Zhanqiao Bridge in Qingdao

Qingdao Street

People love the beach in Qingdao

THe Qingdao TV Tower

The holy mountain Laoshan north of Qingdao