Nanjing (南京)

Nanjing downtown from Xuanwu Lake
Jiming Temple on the Southern shore of Xuanwu Lake
View from the Dr. Sun Yatsen Memorial
Linggu Tower
Xuanwu Gate